Eventail pliant (ōgi) sur lequel est inscrit…

Lot 7
350 - 550 €

Eventail pliant (ōgi) sur lequel est inscrit…

Eventail pliant (ōgi) sur lequel est inscrit un des poèmes waka de la nonne bouddhiste Otagaki Rengetsu (1791-1875) :
Wakaba ni wa
ureshiki koto o
kiku mo yoshi
uki koto kikade
miminashi mo yoshi:

Bamboo and paper folding fan (ōgi) in scribed by the Buddhist nun Otagaki Rengetsu (1791-1875) with one of her waka-poems:
Wakaba ni wa
ureshiki koto o
kiku mo yoshi
uki koto kikade
miminashi mo yoshi:
L. : 26 cm; l. : 43,5 cm.
Mes ordres d'achat
Informations sur la vente
Conditions de ventes
Retourner au catalogue