ÉCOLE DE TAO, XVE SIÈCLE

Lot 5
Aller au lot
30 000 - 40 000 EUR

ÉCOLE DE TAO, XVE SIÈCLE

Tétraévangile manuscrit contenant quatre enluminures en pleine page représentant les évangélistes. Rédigé en 1498 à Oukhtik (aussi: Oughthik, Okhthis, Okhdik, Oltis, Olti, Oltu) dans l'ancienne province arménienne de Tayq (Tao) en Turquie actuelle. Restaurations marginales du papier. Reliure moderne exécutée en France au XIXe siècle avec les plats anciens conservés.
Manuscrit comportant un colophon:

Ավարտեցաւ Աստուածախաւս Աւետարանս ձեռամբ յոգնամեղ եւ անպիտան գրչի Մելքիսէթի, ի յերկիրս Տաոց՝ ի յՈւխտիքս, ընդ յովանեաւ սուրբ Կարապետիս, ի թուականութիւս հայոց ԹՃԽԷ (1498) ի թագաւորութեան պարոն Ղաւրղաւրին, ի ժամանակս անբարի, և ի խռովութիւն տաճկաց ղանաւրէիցն, որ եղբայրն զեղբայրն է սպանել, և զազգն Բաինդուրին բնաջինջ արարին: Եւ եղև խանկարումն մեծ ի Թուրքաստան, և սասանումն քրիստոնէից յոյժ, վասն ծովացեալ մեալմեղաց մերոց: Արդ և ես՝ մեղապարտ Մելքիսէթս, գրեցի զսուրբ Աւետարանս ի խնդրո հաւատարիմ կնոջ Տանսուխի, որ խիստ փափաքանաւթ գաղափարել էր ետ ի յիւր հալալ արդեանցն ստացաւ յիշատակ իւր և զաւակացն, կենդանեացն և ննջելոցն: Արդ որք հանդիպիք կարդալով՝ աւ/ր/ինակէլով …: Արդ աղաչեմ զձեզ սուրբ ընթերցողք, որ լի սրտիւ ողոր/մ/ի ասէք Տանսուխին, Յուսէփին, Սիմաւոնին, Աստուածատուրին, Խասխաթունին, Սահակին:

Cet évangile a été terminé par l'indigne scribe Melchiseth à Oukhtik dans la province de Tao en 1498 sous le patronage de Saint
Jean-Baptiste (Garabed)... Moi, Melchiseth le pécheur, j'ai écrit ce saint évangile à la requête de la pieuse dame Tansukh... pour sa mémoire et celle de ses enfants, tant vivants que décédés. Je vous prie donc de prendre piété de Tansukh, Joseph (Youssep), Simon (Simaouni), Dieudonné (Astouatzadour) et Isaac (Sahak).
Avec quatre colophons postérieurs de 1614 (propriétaire: Ter Barsegh, relieur: Siméon), 1628 (propriétaire: Aïvaz), 1639 et 1842.
My orders
Sale information
Sales conditions
Retourner au catalogue